A TMA pályázatai


Győri tanulmányút:

A programban részvevő tehetséges fiatalok Győrben a RÉV SZÍNHÁZ elődásán vettek részt. Az Irina című előadás a nagy drámaíró, Csehov világát idézte és izgalmasan, játékosan, sok humorral és rendkívül kevés eszközzel jelenítették meg három férfi viszonyát egy titokzatos nőhöz. A diákok közül még sokan nem találkoztak ilyen formanyelvű kísérletező előadással, nagy szakmai inspirációt jelentett nekik. Külön öröm volt számukra, hogy az előadás után kötetlenül beszélgethettek az alkotókkal, köztük a technikussal is, így nemcsak a drámás, hanem a hangtechnikát tanuló növendékeink is feltehették kérdéseiket, tanulhattak az alkotóktól.


Kecskeméti tanulmányút

A diákok csapatépítő tréning keretében meglátogatták a Leskowsky Hangszergyűjteményt, a Kecskeméti rajzfilmstúdiót, ismerkedtek Kodály Zoltán szülőhelyével Kecskemét városával.

A színjáték foglalkozásokon,  a hangtechnika órákon, a színművésszel való találkozások alatt a tehetséggondozásban résztvevő fiatalok élményszerűen tapasztalhatták meg a művészetek komplexitását.


HangSzín - élményalapú komplex tehetséggondozó program NTP-INNOV-21-0119

A pályázat célja Shakespeare Szentivánéji álom című művének feldolgozása, színpadra állítása, bemutatása volt, melyben a fiatalok saját ötleteit beépítve készültek a jelenetek, illetve az előadáshoz készülő díszletek, jelmezek és élőzene is a részt vevő diákok javaslatai alapján alakult ki. Az előadást a komplex tehetséggondozás módszereivel és eszközeivel valósítottuk meg: a tehetséges tanulók közös alkotáson keresztül több művészeti ágba (zene, színművészet) is belekóstolhattak, ezáltal fejlődtek a zenei, interperszonális és vizuális készségeik.

A program megtanította a digitális eszközrendszer szükséges, de elégséges használatát. A gyakorlatok során az alkalmazott berendezéseket úgy integráltuk alkotói és előadói folyamatba, hogy azok a diák képességeinek feltárását és fejlesztését szolgálják, meghagyva a tehetség szuverenitását, és az emberi minőséget. A megszülető produkciókat így a valódi értékek, és nem a technikai attrakciók jellemezték.HangSzín - digitális élményalapú komplex tehetséggondozó program NTP-MŰV-20-0070

A diákok olyan elméleti és gyakorlati tudást szereztek az órák alatt, amelyek saját hangszeres tanulmányaikat is elősegítik, elmélyítik. Felvételt készítettek a próbákról, amiket később kielemztek, értékeltek.

A tehetséges színjáték szakos tanulók megismerték azokat a színpadtechnikai eszközök működését és használatát, melyeket az előadások alatt használtak. A program folyamán megismerték és megtanulták a digitális eszközrendszer szükséges, de elégséges használatát. A gyakorlatok során az alkalmazott berendezéseket úgy integráltuk alkotói és előadói folyamatba, hogy azok a diák képességeinek feltárását és fejlesztését szolgálták, meghagyva a tehetség szuverenitását, és az emberi minőséget. A megszülető produkciókat így a valódi értékek, és nem a technikai attrakciók jellemezték.

A tanulmányutakon szerzett tapasztalatokat az órákon tanári segítséggel megbeszélték, kielemezték.

"A színpad világa" címmel Pap Katalin, Papucsek Vilmos színművészek tartottak előadást a színész mesterség szépségeiről, kihívásairól, nehézségeiról.

"A kulisszák mögött" címmel Pocsai Krisztina jazzének művész beszélt a betanításról, az Megasztár válogatók utáni énekes betanításokról, a hangosítás fontosságáról.

Álmunk a közös alkotás - komplex tehetséggondozás NTP-MŰV-19-0090

Célunk egy önálló színdarab létrehozása volt, melynek szövegét és zenéjét is részt vevő fiatalok írják. A komplex tehetséggondozásnak megfelelően a részt vevő tehetséges tanulók a közös alkotáson keresztül több művészeti ágba (zene, dráma) is belekóstolhattak, díszletek, jelmezek és élőzene is a részt vevő diákok javaslatai alapján alakult ki.

A programba bevont célcsoport a Teleki Wattay Művészeti Iskola Kiválóra Akkreditált Kistérségi Tehetségpont látókörébe került tehetséges tanulók (11 fő), tehetségígéretes tanulók (5 fő), kiemelten tehetséges diákok (4 fő). Életkoruk 15-26 év között volt

A gimnazista diákok mellett a felsőoktatásban tanulók is részt vettek a programban, a különböző korú fiatalok inspirálóan hatottak egymásra, a kreatív közös munka során elősegítették egymás fejlődését.

Mindenki a maga tehetségének megfelelő művészeti területen kapcsolódhatott be a közös alkotófolyamatba és a diákok mindannyian részt vettek a zene és a drámai szöveg kitalálásában, színre vitelében.

Az előadás élőzenével valósult meg, melyet a megvalósításba bevont tanulókból alakított zenekar adott elő.

- Családi napként 2019 december 7-én egy improvizációs estet tartottunk, ahol a szereplők mellett az érdeklődő barátok és családtagok is belekóstolhattak a dráma világába.

- A drámaórák és a zenei foglalkozások 2019 szeptember végétől 2020 márciusig, majd a járványhelyzet miatti korlátozások után 2020 augusztus elejétől augusztus végéig zajlottak, egy az iskolában tartott napközis tábor beiktatásával, ahol felújítottuk a darabot. A munkafolyamatot végig egy kisfilmben dokumentáltuk, melyet a mellékletben is megtalálhatnak.

- A színész workshop helyett egy táncos tréning valósult meg, profi táncművész vezetésével, ezt szintén augusztusban tartottuk.

- Az előadás végül augusztus 22-én és 23-án valósult meg, a bemutatóról DVD felvétel is készült.

- Színház látogatásként a KÁVA Műhely Peer Gynt előadását néztük meg október elején.

- Múzeumba is szintén október elején mentünk, a szentendrei Ferenczy Múzeum kortárs képzőművészeti kiállítására, melynek keretében egy a kortárs művészet iránt érzékenyítő múzeumpedagógiai foglalkozásán is részt vettünk.

"Színpadon a helyünk" - a pomázi Zenés Diákszínpad komplex tehetséggondozó programja NTP-MŰV-18-0014 

A tehetséggondozó programban a tanulók komplex tehetséggondozásban részesültek a szabadidős tevékenység keretein belül. A pomázi Zenés Diákszínpad utánpótlását biztosító, fiatalabb tehetségígéretek alakuló csoportja, élő zenés előadás keretében mutatta be Fésüs É.-Tamássy Z.: Palacsintás király c. zenés mesejátékát. A pályázat a mű bemutatásához való utat, foglalkozásokat tartalmazta, melyben a tehetséggazdagítás és tehetségdifferenciálás eszközeit is alkalmaztuk.

A programba bevont célcsoport iskolánk tehetséges tanulói (9 fő), tehetségígéretes tanulók (8 fő), közülük 2 fő hátrányos helyzetű), kiemelten tehetséges diákok (3 fő). Életkoruk 10-15 év között volt. Közülük a zenei csoportban 12 fő, a táncművészeti csoportban 8 fő tehetséggondozása történt.

A pomázi Zenés Diákszínpad 1992 óta működik. A csoport évente jelentkezett egész estét betöltő élőzenés produkcióval. A programba bevont növendékek ennek a működő tehetségműhelynek lett az utánpótlás csapata.

Megvalósult előadásokon különlegességnek számít, hogy a színdarabok kivétel nélkül élőzenés produkciók, a play back technika teljes mellőzésével történnek. A zenét a helyi zeneiskola jazz, -és klasszikus- tanszakos növendékei szolgáltatják.

A program megvalósítása során a diákot, mint közösségi embert formáltuk, mindig az egyéni készségek, sajátosságok figyelembevételével.

Drámapedagógiai módszerek: beszédre késztető, improvizációs, szituációs, csoportdinamikai, mozgásos játékok, zenei, táncművészeti ritmusgyakorlatok. Az ezekre építő próbafolyamatban megjelenő kommunikáció: verbalitás, gesztusok, mimika, testbeszéd felismerése és alkalmazása. Figyelem összpontosítás, emlékezet, figyelemmegosztás, figyelemirányítás, lényegkiemelés. Kreativitás, problémamegoldás, ritmusérzék, zeneiség, mozgásformák megválasztása. Empátia, segítőkészség, problémaérzékenység, felelősségvállalás, közösségépítő magatartás. Klasszikus értékek: szorgalmas munka, feladat iránti elkötelezettség, a társakkal való harmonikus viszony, kitartás.

Zenei foglalkozások: Ritmusérzék fejlesztése mozgásos gyakorlatokkal, ritmusvisszhang, ritmusátadás, vokális és hangszeres ritmus improvizáció.

Táncfoglalkozások: A modern táncot megalapozó klasszikus balett és a felszabadultságot elősegítő társastánc beépítésével a gyerekek a tánctudáson túl egy színházi jellegű produkciót hoztak létre. Mindkét foglalkozástípusban folyamatosan alkalmazott drámás gyakorlatok: érzékelő gyakorlatok, memóriajátékok, koncentrációs gyakorlatok, a képzelőerő felszabadítása, kapcsolatteremtő játékok, helyzetgyakorlatok , szinkronjáték, improvizáció megadott témára meghatározott stílusban, akusztikus és tánci megjelenítés.

A pályázat megvalósítása során, melyben a tehetséggazdagítás élményszerző, lazuló elemeit és a tehetségdifferenciálás eszközeit is alkalmaztuk, a növendékek magabiztosabbá váltak, színpadi prózai és énekes szereplésük, színpadi táncos mozgásuk fejlődött. Valós és rejtett előadói képességeik, a közösségben való együttműködés hatására, a társakkal való közös munka során interperszonális készségeik, szociális kompetenciáik, motivációjuk, alkalmazkodó képességük, személyiségük, önismeretük az átlagosnál gyorsabban, hatékonyabban fejlődött

"Testvérmúzsák a gyerekekért a gyerekekkel"

A Testvérmúzsák Alapítvány a TÁMOP 3.2.11/10-1/KMR-2010-0050 "Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása" pályázatán 18.119.950Ft-ot nyert "Testvérmúzsák a gyerekekért a gyerekekkel" címmel. A pályázat megvalósítása 2011. március 1 és 2012. február 29 között zajlott.A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Pályázatunk alapvető célja az volt, hogy alapítványunk segítségével Pomáz város óvodai és iskolai intézményeinek Pedagógiai Programjában vállalt célkitűzéseihez szakmai segítséget nyújtson a tanórai, illetve tanórán kívül szerveződő programjaihoz. Ezek a foglalkozások élményszerűen hozzájárultak a gyerekek személyiségfejlődéséhez, szociális és életviteli kompetenciájuk és esztétikai és művészeti kompetenciájuk fejlődéséhez.


Szabadidős tevékenységeikben tudásuk észrevétlenül gyarapodott, gazdagodott és a kötelező tananyagokban megtanult információk felhasználásával, kreativitásuk segítségével gyakorlatban is megtapasztalták mind azt az élményt, melyek a különböző művészetek tudnak nyújtani. Szakszerű oktatók vezetésével a különböző programokon, a közös munka során olyan közösségek jöttek létre, melyek képesek a kultúrák iránti érdeklődésüket, érzékenységüket hosszútávon megtartani.

A pályázat lehetőséget adott arra, hogy még szorosabb kapcsolatot tudjunk építeni Pomáz város intézményeivel, iskoláival, óvodáival megtámogatva őket a zenepedagógiai, művészetpedagógia eszközeivel a személyiségfejlesztő, tehetség-gondozó munkában. A közös munka segített az egyes pedagógusok módszertani kultúrájának megújításában, a közös célok közös megvalósításában.

A projekthez csatlakozott egy vak és gyengénlátó gyermekekkel foglalkozó iskola is. Nagyon fontos eleme és célja volt a közös munkának, hogy a zenei nevelés terápiás és örömszerző erejével, segíteni tudjunk a sajátos nevelési igényű gyermekeket is.A projektben vállalt és tervezett szakmai programok hét intézményben 19 különböző együttműködésben 359 tanulóval és 21 szakirányú végzettséggel és gyakorlattal rendelkező pedagógussal valósultak meg.

Hétszínvirág Óvoda - Pomáz

Mátyás király Általános Iskola - Pomáz

Mesevölgyi Óvoda - Pomáz

Német Nemzetiségi Általános Iskola - Pomáz

Sashegyi Sándor Általános Iskola Művészeti Szakközépiskola és Szakiskola Pomáz

Teleki-Wattay Művészeti Iskola - Pomáz

Vakok Batthyány László Római Katolikus Gyermekotthona Óvoda, Általános Iskola - Budapest